კურსის მიზანია გააცნოს თანამშრომლებს  ინფორმაცია, პრაქტიკული რჩევები და კონკრეტული შემთხვევები, რაც მნიშვნელოვანია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური სტანდარტების შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და მათზე სწორად რეაგირებისთვის. 

კურსის მიზანია გააცნოს თანამშრომლებს  ინფორმაცია, პრაქტიკული რჩევები და კონკრეტული შემთხვევები, რაც მნიშვნელოვანია სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების სიტუაციების ამოცნობასა და მათზე სწორად რეაგირებისთვის. 

კურსის მიზანია: თანამშრომლებისთვის საიდუმლო ინფორმაციის მნიშვნელობის, მისი შენახვა-დამუშავების, დაცვისა და გაცემის წესების გაცნობა.

სასწავლო კურსის მიზანია: თანამშრომლებისთვის პერსონალური მონაცემების მნიშვნელობის, მათი სწორად დამუშავების პრინციპებისა და დაცვის საკანონმდებლო საფუძვლების გაცნობა.

კურსის მიზანია: თანამშრომლებისთვის უფლებების, მოვალეობების, შეზღუდვებისა და სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძვლების გაცნობა

კურსის მიზანია: თანამშრომლებისთვის სწორი კომუნიკაციის სწავლება, როგორც მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის ამაღლებისა და სამსახურში ჯანსაღი ურთიერთობის დამკვიდრების გარანტი.