კურსი მოიცავს ინფორმაციას საბაჟო გადასახდელების, საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული პრეფერენციების და მომსახურების საფასურების შესახებ.