კურსი მოიცავს პროცედურებს, რომელიც დაკავშირებულია საბაჟო საზღვრის კვეთისას გამოვლენილი საგადასახადო სამართალდარღვევის შემთხვევებთან.