კურსი მოიცავს ინფორმაციას საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული პროცედურების, სასაქონლო ოპერაციებისა და საქონლის განკარგვის ღონისძიებების შესახებ.