კურსი მოიცავს ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო - საკარანტინო კონტროლის ძირითად საკითხებს.