კურსი მოიცავს საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობისა და TIR-წიგნაკის შევსების წესებს.