კურსი მოიცავს ინფორმაციას სასაზღვრო საბაჟო ორგანოებში საბაჟო კონტროლის განხორციელების ღონიძიებების შესახებ.