კურსის მოიცავს ყველა საჭირო ინფორმაციას საგადასახადო სისტემის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის სტრუქტურისა და ძირითადი ფუნქციების შესახებ.