კურსი მოიცავს "ASYCUDA WORLD"-ის ტრანზიტის მოდულთან მუშაობის  ინსტრუქციებს. კერძოდ, აღრიცხვის მოწმობის ელექტრონულად შევსების წესებს.