კურსის მიზანია: საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის უფლებების, მოვალეობების, შეზღუდვებისა და სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძვლების გაცნობა