კურსი მოიცავს ინფორმაციას არასატარიფო კონტროლის ღონისძიებების შესახებ.