პროცედურული სახელმძღვანელოები:


1. საარქივო საქმისწარმოების წესი 

2. ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის უფლების მოპოვება

3. საჩივრის განხილვა

4. შემოსავლების სამსახურის დავების დეპარტამენტის მიერ გადამხდელის საჩივრებზე მიღებული გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება

5. ბრძანება N8796 - საგადასახადო შემოწმების აქტის ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების შესახებ

6. ბრძანება N39391 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის საგადასახადო შემოწმებების ხარისხის კონტროლის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ


ბოლო ცვლილება: სამშაბათი, ივნისი 7 2016, 9:00